English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Комунистически терор > България
  Документи

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития за политически опасните лица

Наредба-закон за защита на народната власт

Закон за допълнение на закона за печата

Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците

Членове от Наказателния кодекс, използвани най-често в политическите съдебни процеси


Наредба-закон за защита на народната власт

26 януари 1945 г.

Чл. 1. Който в страната или в чужбина образува или ръководи организация с фашистка идеология, която си поставя за цел събарянето, подравянето или отслабването властта на Отечествения фронт, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор или смърт. Членове на подобни организации се наказват със строг тъмничен затвор не по-малко от 5 години.

Чл. 2. Който разрушава военни материали, инсталации, цистерни, железопътни, пощенски, телеграфни, телефонни и минни съоръжения, водни или очистителни инсталации, държавни или обществени сгради и др. подобни, както и онзи, който унищожава или разграбва обществени хранителни припаси и други материали, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор, а в тежки случаи - със смърт.

Чл. 3. Който извърши опит за преврат или извърши бунт, метеж, терористически актове и други подобни общоопасни престъпления с посочената в чл. 1 цел, се наказва със строг тъмничен затвор или смърт, а ръководителите и организаторите - със смърт.

Чл. 4. Който напусне местожителството си и влезе или се зачисли в група, съставена и въоръжена с цел да извърши престъпление по настоящата наредба-закон, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор или със смърт.

Чл. 5. Който в страната или в чужбина устно, писмено, с печатни произведения, чрез радио или по какъвто и да било начин предава, възхвалява или одобрява извършването на деяния, посочени в тази наредба-закон, расова ненавист или неподчинение в народната войска или милиция, се наказва със строг тъмничен затвор.

Чл. 6. Който предприеме каквито и да било действия с цел да намали боевата способност и борческия дух на българската войска или да я отклони от нейната задача, се наказва с временен или доживотен строг тъмничен затвор.

Чл. 7. Който разпространява неверни слухове и съобщения от естество да подкопаят авторитета на военното началство и да отслабят дисциплината във войската или пък да внесат смут и колебание в редовете й, се наказва със строг тъмничен затвор до пет години.
Бъде ли това извършено по непредпазливост, наказанието е тъмничен затвор до една година.
Ако това бъде извършено във време на война: в първия случай наказанието е строг тъмничен затвор не по-малко от пет години, а във втория - строг тъмничен затвор до три години.

Чл. 8. Който подпомага по какъвто и да е начин организации по чл. 1 или лице, извършило деяние по тази наредба-закон, или им дава убежище, доставя, крие или превозва оръжие, материали, пари и др., се наказва със строг тъмничен затвор.
Изключват се от отговорност низходящите, възходящите, съпрузите, братята и сестрите, извършили укривателство.

Чл. 9. Който лиши от живот военнослужещ, милиционер или милитаризиран в българската народна войска или милиция или такива лица на съюзна или приятелска държава при или по повод изпълнение на служебния им дълг, се наказва с доживотен строг тъмничен затвор или със смърт.
За тежка телесна повреда на същите лица и при същите условия наказанието е строг тъмничен затвор не по-малко от пет години, а в тежки случаи - доживотен строг тъмничен затвор.

Чл. 10. Собственик на стопанско предприятие, стопански деятел, чиновник, служещ или работник, който с цел да разстрои стопанството или продоволствието на страната, да внесе смут в обществото или да създаде спънки на публичната власт, не изпълнява изцяло или отчасти наложени наряди и задачи, укрива, поврежда или унищожава материали, стоки или машинни съоръжения, се наказва за саботаж със строг тъмничен затвор, а при тежки случаи - с доживотен строг тъмничен затвор или смърт.

Чл. 11. Член на организация, който самоволно се предаде на властта и разкрие организацията или съобщи за нея важни сведения, преди да е извършено от нея или от него престъпление по този закон, се освобождава от отговорност; а в случай, че организицията или той самият вече са влезли в действия, се наказва със съответното наказание по този закон при крайно смекчаващи вината обстоятелства.

Чл. 12. Онзи, който знае, че се приготовлява или че е извършено някое от посочените в тази наредба-закон престъпни деяния и не съобщи за това на властта, се наказва с тъмничен затвор.

Чл. 13. Конфискуват се печатниците, които печатат произведения, забранени от настоящата наредба-закон.
Собствениците на горните печатници се наказват с тъмничен затвор или строг тъмничен затвор, а ако деянието е извършено по непредпазливост - с глоба до 300 000 лева.

Чл. 14. Който се числи като член на забранена от тази наредба-закон организация, съдействува или изповядва фашистки разбирания и идеи, не може да вземе никаква държавна, държавно-автономна или обществена служба.

Чл. 15. Длъжностно лице, което заповядва или извършва нещо, което в реда на своята служба не е имало право да направи, и с това е причинило другиму каквато и да било вреда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва със строг тъмничен затвор до пет години.

Чл. 16. Осъдените по настоящата наредба-закон се лишават от граждански и политически права по чл. 30 от Наказателния закон за срок, определен от съда.
Съдът може да наложи глоба до 500 000 лева.
Вещите, предназначени за извършване на кое и да е престъпление по настоящата наредба-закон, както и онези, които са служили при извършването на същото, се отнемат в полза на държавата.

Чл. 17. Делата на този закон се разглеждат по реда на глава II, книга VI от Закона за наказателното съдопроизводство.

Чл. 18. Настоящата наредба-закон влиза в сила от деня на нейното публикуване в Държавен вестник.


По: Българската държавност в актове и документи. С., 1981, 385 - 387.)


Коментар:

Наредбата-закон за защита на народната власт, влязла в сила на 17 март 1945 г., е в основата на репресивното законодателство в България в първите години след установяването на новия режим. Тя изиграва огромна роля за стабилизиране на тоталитарната система от "народнодемократичен" тип и пресичане на всякакви опити за противодействие по отношение на отечественофронтовската власт. Усилията на БРП(к) за изолиране и смазване на политическите противници отново намира поддръжка от всички партии, влизащи в управляващата коалиция.


От книгата "Народна демокрация или диктатура. Христоматия по история на България 1944-1948", библиотека "Нова христоматия", София, 1992. Съставители: проф. д-р Любомир Огнянов, ст.н.с. к.п.н. Митка Димова, доц. к.и.н. Милчо Лалков. Книгата е препоръчана от Министерството на образованието и науката с писмо № 31-00-60 от 13 февруари 1992 г. Предговорът и коментарите са на Митка Димова.
  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори