English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи
  Репресивни органи
Доклад на министъра на вътрешните работи за състоянието и дейността на органите на МВР за периода 1951-1953 г.

Др. Югов,
Пращам Ви този доклад и проекта за решения, които ще се разгледат в едно от заседанията на ПБ - за запознаване за заседанието
8. XI. 1953 г.
(п) Г. Цанков

Доклад
от министъра на вътрешните работи Георги Цанков

За състоянието и дейността на органите на МВР

Другари,

Както е известно, по решение на Политбюро в началото на 1951 г. бяхме изпратени в органите на МВР група партийни работници, с цел да се укрепи ръководният състав, да се подсили и подобри работата в същото министерство.

Преди да изложа сегашното състояние и дейността на МВР - съвършено накратко - ще се спра върху някои факти, съществували в МВР до 1951 г.

Независимо от общоизвестните успехи на МВР до 1951 г. – като неговото организационно създаване, обезглавяването на Никола-Петковисткото подполие, разкритието на Трайчо-Костовия антипартиен и антидържавен заговор и пр., които се дължат на правилната партийна линия, на силата и авторитета на Партията, на усилията на честните, верни и предани комунисти и безпартийни работници там през този период - аз искам да обърна вниманието на Политбюро и на големите грешки, недостатъци и нередности, на които се натъкнахме още в първите дни на започването ми, някои от които водеха началото си много по-отдавна.

Преди всичко, ние се натъкнахме на наличието на явни антипартийни тенденции, настроения и действия сред немалка част от ръководещия кадър и главно в Държавна сигурност.

Току-що разкритата през 1950 г. чужда агентура в Държавна сигурност беше успяла (с търпенето й ред години), да отклони някои поделения от органите на сигурността от техния правилен път и да ги насочи по същество срещу ЦК на Партията.

Борбата с вражеското подполие, с капиталистическото разузнаване и с престъпните елементи в страната, както и необходимостта от външнополитическо разузнаване - бяха почти изоставени за да се търси врагът в ЦК на БКП, да се бие и руши авторитетът на отговорни партийни работници.

Особено големи слабости, грешки и извращения се констатираха по линия на следствието.

След успешното приключване делото на Трайчо Костов и неговата вражеска група ръководството на МВР в края на 1949 г. и 1950 г. по същество се е отстранило от непосредственото ръководство на следствието на останалите групи и лица подследствени - трайчо-костовци. С този важен въпрос фактически са се разпореждали авантюристи, случайни и чужди на Партията хора, които са преследвали груби кариеристични цели...

Стара, дълбоко законспирирана агентура из средата на бившите капиталистически елементи, на специалистите, завършили в капиталистическите страни, на бившите ръководители на монархофашистката власт, ръководители на буржоазните партии, на царските офицери, на религиозните секти и църкви и др., имат английското и френското и отчасти италианското разузнавания.

Непосредственото капиталистическо обкръжение на нашата страна особено благоприятства за работата на капиталистическите разузнавания. Държавна сигурност успя да разкрие редица шпионски гнезда у нас. От всички арестувани през 1951 г. 302 (4,5%) са за шпионаж, през 1952 г. 517 (18,5%), а през 1953 г. за 8 месеца 200 (18%), или всичко за трите години са разкрити 1019 шпиони. От тях като агенти на американското разузнаване са 121 лица, на английското - 124, на френското - 80, на югославското - 422, на турското - 76, на гръцкото 102, на ватиканското 52, на италианското 9 и други 33 лица.

Няма по-сериозна вражеска организация или група, разкрита от органите на Държавна сигурност през последните две години, която да не е била свързана и ръководена от някое капиталистическо разузнаване.

Американското разузнаване използва тази агентура или чрез посочените разузнавания, или чрез превербовката на някои от тях.

Югославското разузнаване вербова агентура главно от агент-провокатори, бивши полицаи, царски офицери и кулашките и никола-петковистки елементи в селата и се опира на създадена агентура до разкриването на предателя Тито, когато вратите им бяха открити навсякъде, включително в армията и Министерството на вътрешните работи, когато свободно кръстосваха Титови емисари у нас. Нанесените немалко удари по агентурата на УДБ са засегнали преди всичко техни местни групи и организации, създадени по линия на изменниците на Родината и политемигрантите, но в страната ни все още има добре замаскирана титовска агентура.

Капиталистическите разузнавания и особено американското използват за подривна работа против нашата страна изменниците на Родината и невъзвращенците.

По наши сведения имаме повече от 4600 изменници на Родината, от които по-големи групи има в Югославия - около 1100, Гърция - около 600, Турция - около 500, Западна Германия - около 300, Франция - около 400, Италия и Триест - около 150, Австралия - около 124, САЩ - около 124, Австрия - около 100 и др.

Въпреки вътрешните борби и разногласия на сбирщината от изменници на Родината зад граница, грубият кариеризъм и откритото предателство против Родината позволяват на капиталистическите разузнавания да ги използват главно по две линии. Част от бившите капиталистически деятели и ръководители на буржоазните партии под ръководството на американското разузнаване се занимават с организирането на разни комитети, организации и съюзи зад граница, чрез които се опитват да поддържат връзки и организират вражеските елементи в страната за борба против народната власт, а също така чрез тях американците създават български войскови части за "европейската армия", каквито има в Западна Германия, където се обучават 200 души. Чрез тези задгранични комитети и организации американците организират широка радиопропаганда (почти непрекъснато през цялото денонощие) и дават насока и указания на вражеското подполие вътре в страната.

Друга част от изменниците на Родината се използва от американското, английското, югославското и турското разузнавания непосредствено за разузнавателна работа против нашата страна, за провеждане на терористически, саботажни и диверсионни действия, за прехвърляне оръжие и други материали. За целта изменниците на Родината се обучават в специални школи и курсове и след това се прехвърлят поединично или на групи в страната, обикновено добре въоръжени, снабдени с фалшиви документи и пари, а някои и с радиостанции. От 1951 г. досега са заловени 17 броя радиостанции. Американското и други разузнавания използват и официалните радиостанции, за да дават указания на агентурата си, като си служат със специален шифър.

В последно време се получиха данни, че американското разузнаване поставя задача на своята агентура да подбира лица за създаване на въоръжени групи, особено в планинските райони, да подбира подходящи площадки за спущане от самолет на оръжие, боеприпаси, продукти и други материали.

Част от изменниците се обучават от американското разузнаване, с оглед да бъдат използвани в бъдеще като ръководители на бандитски групи, каквито възнамерявали да създадат у нас. Също така ги обучават в минно-подривно дело, взривяване чрез електричество и пр. Американски самолети, които прелетяха над наша територия в последно време, хвърлиха на няколко места в страната радиостанции, боеприпаси, хранителни продукти, спални чували, медикаменти, топографически карти и много други вещи, предназначени за вражеските елементи или за спуснати парашутисти - до каквито данни досега ние не сме се добрали.

През последните 3-4 месеца значително се засили прехвърлянето през граница на американска, английска, югославска и друга агентура. Повече от 30 души (20 от Югославия) от тия агенти са заловени или ликвидирани от органите на Държавна сигурност, Гранични войски и Народната милиция, а други са успели да се прикрият временно в страната или са се върнали обратно зад граница.

Засилено е изпращането на печатни материали - позиви, бюлетини, речи, апели, "обвинителни актове", брошури и други чрез вражеската агентура, по пощата и чрез самолети. Само през тази година са заловени повече от 47000 броя такива материали, изпратени по пощата. За по-малко от 4 месеца са отбелязани 19 препитания на чужди самолети над наша територия, като половината от тях е установено че пръснаха позиви в голямо количество (в някои случаи от 8 до 10 чували), а също така пуснаха пакетчета с ножчета за бръснене, шевни игли и други материали. От Югославия на ръка или чрез балончета се пръскат много често пропагандни материали.

Посочените цифри на разкритите, задържани и обезвредени шпиони, диверсанти и други агенти на капиталистическото разузнаване говорят, че органите на Държавна сигурност сериозно и правилно са се насочили в борбата против чуждата агентура у нас, че главната задача на поделенията на Държавна сигурност е още повече да се активизират и поведат още по-настъпателна и енергична борба против шпионажа и капиталистическата агентура.

Имайки предвид огромните възможности, които ни е дала и дава Партията, наличието на такъв голям вражески контингент от изменници на Родината и активността на чуждото разузнаване, може смело да се каже, че работата на Държавна сигурност в борбата с чуждите разузнавания е неудовлетворителна - далеч от възможното и още по-далеч от необходимото.

Ръководството на Министерството на вътрешните работи счита, че в това направление трябва да се активизира и значително подобри работата на Държавна сигурност, за целта има набелязани ред мероприятия, които се провеждат - ще се набележат и проведат допълнително такива.

От вражеското подполие и контрареволюционните елементи в страната, особено в село, най-масова база на врага си остава опозиционното земеделско (Никола-Петковисткото) подполие.

Въпреки намалените сравнително в последно време разкрития на вражеска дейност и арести на Никола-Петковисти, все пак те си остават най-големият контингент от вражеското подполие. От данните е видно, че през 1951 г. са арестувани за участие в Никола -Петковистки организации и групи 1783 лица, или 26,7% от всички арестувани през годината, през 1952 г. 780 лица, или 27,8% от арестуваните, а през 1953 г. за 8 месеца - 103 лица, или 8,3% от арестуваните. Тези данни, както и сведенията за разработваемите лица по тази линия показват, че в резултат на проведените мероприятия в село от страна на Партията и Правителството, както и от нанесените сериозни удари от органите на Държавна сигурност по Никола-Петковистите, тяхната база значително е стеснена. Сред някои от техните ръководители в центъра и по места е настъпило известно разложение. В настоящия момент органите на Държавна сигурност нямат сведения за съществуването на някакъв техен център вътре в страната или за по-сериозни и големи организации и групи поместа.

Съществуват отделни малки незначителни групи и опити на отделни лица, предимно кулашки елементи, за създаване на организации.

Разбира се, съвсем неправилно ще бъде да се подценява в каквато и да било степен това подполие. И най-малкото отслабване на политическата работа и работата на Държавна сигурност всред тях може да доведе до активизиране и увличане във вражеска дейност на трудещите се селяни. Никола-Петковистите и кулашките елементи се опитват да използват всяко затруднение и нередност на село, за да на организации или групи в страната или някаква друга активност по линия на Трайчо-Костовци, Това съвсем не значи, че отделни лица, като Трайчо-Костовци, не са се прикрили в държавния и партиен апарат. Затрудненията по тази линия идват от грубите извращения и антипартийните методи, приложени при следствието на трайчокостовисти, което е дало възможност на много от враговете да се прикрият и затрудняват по-нататъшното разкриване на остатъци от тях, от една страна, и от друга - недостатъчната упоритост и слабости, проявявани и досега от Държавна сигурност.

Освен това от органите на Държавна сигурност се разработват 1547 членове на Партията, за които са получени сигнали за извършената от тях вражеска дейност. През 1952 г. са арестувани 88, а през изтеклите месеци на 1953 г. - 84 членове на Партията за вражеска дейност. При разработването на полицейските архиви бяха открити материали за сътрудничество с полицията за 123 души, много от тях членове на Партията и след 9-ти септември 1944 г., а за други 409 членове на Партията, за които е информиран ЦК, се откриха капитулантски декларации, данни за лошо държание в полицията и други компрометиращи материали, което те са скрили от Партията.

От казаното дотук е видно, че органите на Министерството на вътрешните работи - Държавна сигурност, са постигнали известни успехи в разгрома на вражеското подполие.

Може да се счита, че след нанесените досега удари класовият враг няма възможности за сериозни организирани противонародни действия, че Партията и Правителството няма да бъдат изненадани със сериозни прояви на врага без външна помощ.

Ръководството на Министерството на вътрешните работи отчита същевременно големите слабости и недостатъци в борбата с вътрешната контрареволюция. На нас не ни е простено да позволяваме на врага, макар и разпокъсано, да пречи чрез отделни актове на терор, диверсия и саботажи. За изпълнение на указанията на Политбюро - "органите на Министерството на вътрешните работи да станат очите и ушите на Партията", все още има много да се желае и да се работи. Ние сме още далеч от необходимото умение, културност и изискванията в работата, от необходимата политическа подготовка, които трябва да притежава всеки оперативен работник от Държавна сигурност, за да има по-голям успех в работата, за да се ликвидира често проявяваната грубост и политически грешки в нея.

Прекият удар - арестът, съдът, затворът - който се прилага от органите на Държавна сигурност в борбата с врага, не се съпътства достатъчно със сложни комбинации за политическо разложение и разобличаване на врага, не се използват достатъчно всички наши най-разнообразни методи и форми в борбата с класовия враг.

По изпълнение на решенията на ЦК за активизиране на външно-политическото разузнаване може да се каже, че е сложено началото на такова. Почти са окомплектовани основните резидентури в капиталистическите страни, с които имаме дипломатически отношения и в някои от тях имаме известна база за провеждане на по-сериозна разузнавателна работа в самите тези страни или чрез тях в други страни. Вече имаме, макар и още съвсем недостатъчно, наши кадри, които имат собствен разузнавателен опит, изучават чужди езици и растат като разузнавачи.

Обаче това са само начални успехи, и то за някои страни. Ние все още не сме в състояние да кажем на Партията какво замислят или провеждат съседните вражески страни против нас, както и какво е положението в тези страни. Още се работи доста примитивно, провеждат се шаблонни мероприятия, често пъти недобре подготвени и невинаги гарантирани от провал. Ръководството на министерството взема мерки за укрепване на макар и малките постижения и за отстраняване на слабостите в този сектор. Оперативният състав се насочва да провежда разузнавателната работа по-еластично, по-тънко, добре да обмисля и подготвя комбинациите, да се търсят хора за сътрудници, разполагащи с необходимите качества и добри връзки зад граница, да изучава езици, да усвоява и прилага в своята работа специална техника.

Насочвайки правилно органите на Държавна сигурност, същевременно се води непрекъсната борба за подобряване на агентурно-оперативната и следствена работа на същите. Вече целият оперативен състав на Държавна сигурност работи с агентура. Агентурният апарат по количество е повече от 55 000 сътрудници от всички видове.

Благодарение на подобряващата се агентурно-оперативна и следствена работа, безпричинните арести са значително намалени, с което се намалява и общият брой на арестувани и задържани, все повече се внедрява класовият подход към арестите и арестуваните.

Например през 1951 г. бяха новоарестувани 6600 лица или със заварените от 1950 г. - 500 подследствени, бяха разследвани общо 7 160 лица, от които 2360 (33%) бяха осъдени (от тях на смърт 79), изпратени в ТВО - 2 167 и освободени 1 789 (25%), а на останалите следствието е продължено през 1952 г. От общия брой на арестуваните през месеците април и юни 1951 г. в общи акции бяха арестувани около 3 000 души вражески елементи, от които значителна част бяха изпратени в ТВО, други освободени и някои от тях предадени на съд.

През 1952 г. бяха арестувани 2799 лица, заедно със заварените от 1951 г. 513 подследствени бяха разследвани общо 3 312 лица, от които 1857 (56%) осъдени, (на смърт 100), изпратени в ТВО - 391 и освободени 763 (23%).

За 8 месеца през 1953 г. са арестувани 1 254 лица, а със заварените от 1952 г. 255 подследствени общо са разследвани 1509 лица, от които осъдени 917 (61%), (на смърт 62), изпратени в ТВО 113 и освободени 213 (21%).

Освободените през 1951 г. са главно поради недоказаност на вражеска дейност, а от освободените през 1952 г. и 1953 г. има значителна част освободени по оперативни съображения или трудещи се, за които политически не е целесъобразно да бъдат съдени за сравнително по-малки престъпления, извършени от тях.

Освен арестуваните през 1952 и 1953 г. са задържани до 48 часа около 1100 лица, които са извършили престъпни деяния, но като трудещи се, предимно селяни, без да бъдат арестувани и съдени, а след разобличаването им са освободени с предупреждение.

Стремежът на органите на Държавна сигурност да се арестуват по-малко трудещи се, още далеч не е достигнал до желаните резултати, макар че има известно подобрение - например през 1951 г. 56% от арестуваните са трудещи се - работници, бедни и средни селяни, през 1952 г. - 51,6%, а през 1953 г. - 40,6% от арестуваните. За успешното разрешаване на този въпрос се вземат мерки, за да се засили профилактичната дейност на Държавна сигурност, като своевременно се разкриват замислите на врага и не му се позволи да увлече в своята престъпна дейност трудещи се.

Ликвидирано е тежкото положение в следствието на Държавна сигурност, което съществуваше през 1951 г., когато имаше на следствие само в централния отдел повече от 500 лица, някои задържани от 2, 3, а даже до 4 години, допущаха се много сериозни извращения, а у някои следствени работници имаше увлечение и тенденция с неправилно следствени методи да търсят врага преди всичко в отговорни партийни и държавни ръководители, не се спазваха законните постановления относно арестите и следствените срокове и пр. Работата в следствието сега е значително подобрена. През тази година като правило следствените дела се приключват в двумесечен срок и само в отделни случаи този срок се продължава с надлежно разрешение от прокуратурата.

За по-бързото и правилно провеждане на следствените дела има значение и това, че се внедрява все повече в практиката указанието на ЦК - разрешение за арест да се дава само за лица, за които в процеса на разработката безспорно е установено, че се занимават с престъпни деяния, за безспорни врагове.

Разбира се, все още следствените работници не успяват във всички следствени дела да разобличат напълно подследствените и да разкрият цялата им вражеска дейност. В редица случаи недостатъчната служебна квалификация и опит, недостатъчната политическа подготовка и ниската обща култура на голяма част от следователите им пречи успешно да разобличават крупни и опасни врагове. Същевременно на ръководството на министерството е ясно, че и най-малкото отслабване на ръководството и контрола на следствието може да доведе до извращения, каквито макар и в отделни случаи, все пак се допускат от някои следователи. При сегашното положение, за да се подобри и централизира ръководството на следствието, а също така и за да се направят известни съкращения в щата, целесъобразно е да се закрият следствените отделения при някои от оперативните управления на Държавна сигурност в центъра и при Столичното и Софийското окръжно управление на МВР, като всички следствени дела се разследват в следствения отдел за особено важни дела. При такова положение други следствени отделения на Държавна сигурност ще има в центъра при поделенията, обслужващи армията и войските на Министерството на вътрешните работи и при окръжните управления на Министерството на вътрешните работя в провинцията.

От казаното дотук считам, че могат да се направят следните изводи:

1. Класовата борба у нас придобива все по-остър и ожесточен характер. Непосредственото капиталистическо обкръжение, в което се намира нашата страна и активността на капиталистическите разузнавания, които дават всестранна подкрепа и пряко ръководят контрареволюционната дейност на вражеското подполие в страната, способстват за изостряне на класовата борба. Същевременно враговете се стремят да се промъкнат на отговорни места в държавния апарат и в стопанските организации, да се прикрият в Партията и нейните органи и оттам да вършат своето вражеско дело.

От това произтича и главната задача за Държавна сигурност да се засили борбата против вражеското разузнаване и контрареволюционните групи и елементи в страната.

Органите на Държавна сигурност да подобрят своята работа и методи в борбата с врага.

Да се направи всичко възможно за укрепване на външното разузнаване, като се обърне особено внимание на изграждането на агентурна мрежа в командните звена на противника за своевременно разкриване плановете и замислите на врага.

2. В резултат на големите успехи на социалистическото строителство и постоянното подобряване положението на трудещите се в нашата страна, както и в резултат на нанесените сериозни удари от органите на Министерството на вътрешните работи над вражеското подполие врагът е значително изолиран от трудещите се, неговата база все повече се стеснява.

Трудещите се в огромното си болшинство подкрепят политиката на Партията и мероприятията на народната власт. Капиталистическите разузнавания могат да разчитат само на сравнително малка част от населението - на остатъците от експлоататорските класи, кулаци, търговци, старите реакционни офицери, бившите участници в различните антинародни и фашистки организации, партии и други такива.

Оттук и задачата - да се разобличават още по-активно антинародните замисли и планове на враговете, да се провеждат профилактична, разложителна и разобличителна работа в по-широки размери, отколкото досега.

Органите на Държавна сигурност непрекъснато да подобряват своята агентурно-оперативна работа, за да знаят всеки момент къде и какво се замисля от врага в страната.

3. Основна причина за наличието на посочените извънредно сериозни слабости в работата на Държавна сигурност е недоброто състояние на работата с агентурата, част от която е придобита от близки нам среди, членове на БКП и ДСНМ, вместо главно от средите на класовия враг. Поради това в големия брой сътрудници има голям баласт, хора, които нямат никакви възможности да разработват врага, други са разшифровани, а трети са двойници и предатели.

Оттук произтича задачата - систематически да се прочиства агентурната мрежа от такива категории сътрудници, да се намали общият брой на сътрудниците с около 30% и се придобие нова ценна агентура из вражески среди, с възможности да се внедрява и да разработва най-сериозните вражески контингенти. За тази цел е необходимо непрекъснато да се повишава политическото и марксистко-ленинско възпитание и служебната квалификация на работниците от Държавна сигурност, да се засили контролът и взискателността от горе до долу в поделенията на Държавна сигурност. Усъвършенстването средствата и методите на работа, повишаването на дисциплината, деловото напрежение и чувството на отговорност в служителите, все повече внедряването на техниката, използвайки съветския опит и осмислянето на натрупания собствен опит в работата на Държавна сигурност, ще спомогне за решително подобряване работата на Държавна сигурност в борбата против капиталистическите разузнавания и вражеското подполие, ще осигури по-пълна и навременна информация на ЦК и Правителството.

"Да се запази за вечни времена", София, 2002, информационен бюлетин на Комисията за разкриване на документи и установяване на принадлежност към бившата Държавна сигурност или бившето Разузнавателно управление към Генералния щаб

Радиограма от Г. Димитров до Трайчо Костов за укрепване на държавна сигурност, народната милиция и граничните войски и охрана на държавните учреждения, 23 август 1947 г.

Реч на Георги Димитров пред завършващи 4-месечния курс на ДС, 1 юли 1948

Радиограма от Вълко Червенков до ЦК на ВКП/б/ за изпращане на съветски специалисти за съветници в МВР, 4 януари 1950 г.

Из протокол от заседание на ПБ на ЦК на БКП с решение за подобряване на партийно-политическата работа във войските на МВР, 22 август 1953 г.

Доклад на министъра на вътрешните работи за състоянието и дейността на органите на МВР за периода 1951-1953 г.

Решения на ПБ на ЦК на БКП за дейността и задачите на МВР и органите на Държавна сигурност, 21. XI.1953 г.

Справка за изведена зад граница агентура на Второ главно управление на ДС, 17 юни 1959

Доклад за уреждане на партийното положение на нелегалните разузнавачи и агентите във военното разузнаване, 7 юни 1960

Справка за проведените агентурно-оперативни мероприятия от Второ главно управление на ДС, 19 ноември 1960

Докладна записка от началника на Второ управление на ДС за прихващане на изходящата кореспонденция, декември 1961

Решение на Политбюро за отделяне на Държавна сигурност от МВР в Комитет за Държавна сигурност, 6 юли 1965

Предложение от председателя на КДС Ангел Солаков до ЦК на БКП да се вербуват чуждестранни студенти и курсанти, 17 ноември 1965

Доклад на председателя на КДС Ангел Солаков за дейността на западните и китайското разузнавания и нелегалните групи в България, 23 март 1967

Доклад от началника на Трето управление на ДС ген. Терзиев за дейността на ВКР при интервенцията в Чехословакия, 23 януари 1969

Разпореждане на Политбюро относно нелегалните разузнавачи, 13 март 1969

Справка за все по-пълната интеграция на всички сектори на ДС с КГБ, предоставяне на пълна информация на съветските представители в ДС, предстоящо изграждане на автоматични информационни системи, свързани със системите на КГБ, регистриране на обекти на ДС по линия на разузнаването и контраразузнаването в картотеките на КГБ, 30 декември 1971

Заповед на министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов за дейността на органите на Държавна сигурност против вражеската емиграция, юни 1977

Докладна записка от Димитър Стоянов, министър на вътрешните работи, и Велко Палин, зав. отдел “Социална и национална сигурност” на ЦК, до Секретариата на ЦК на БКП за одобряване “Инструкция за работата на партийните органи и организации в системата на МВР”, 26 юли 1985 г.

Целева програма на ДС за борба срещу турските служби, с информация за съпротива срещу "възродителния процес", ноември 1987

Заповед на Министъра на вътрешните работи Г. Танев за дейността на органите на Държавна сигурност по придобиването и използването на секретни сътрудници и доверени лица, 11.IV.1989 г.

Министри на вътрешните работи и на отбраната, началници на Генералния щаб, ръководители на разузнавателните и контраразузнавателните служби на НРБ, 1944-1990

Доклад на Централната група на МВР от 1991 г. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Държавна сигурност
Христо Христов

Доклади на комисията "Андреев":
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Пресконференции:

5 май 2001
27 юни 2001
4 юли 2001
31 юли 2001
19 април 2002

Установен сътрудник на ДС в СЕМ

Въпрос в парламента за убитите по границите, 21 февруари 1992

 
  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори