English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Комунистически терор
  Речник на масовите убийства
РЕЧНИК НА МАСОВИТЕ УБИЙСТВА
Гунар Хайнзон


Речник

Сравнителен табличен преглед

Библиография

 


Проф. Гунар Хайнзон:
Геноцидът като измерение на реалния социализъм
интервю на Весела Илиева

Речник на масовите убийства

Гунар Хайнзон

Авторът е преподавател в университета в гр. Бремен, Германия, автор на 25 книги и учебници, ръководител на института за изследване на ксенофобия и геноцид „Рафаел Лемкин“ в университета в гр. Бремен, Германия. Проф. д-р по политология, юдаистика, психология, икономика, педагогика и социология.

Гунар Хайнзон споделя в книгата си, че липсата на окончателни определения за различните режими води до ред трудности в интерпретацията не само в немската езикова употреба, а за съжаление и в международен аспект, стигайки до факта, че все още не е уточнено окончателно, кои термини са най-коректни за дефинициите на ред системи, извършили мега-масови убийства.

Това се отнася особено за неясната терминология, и създадената или толерирана неяснота около нея, при употребата й за дефинирането на марксистко-ленинските режими и системите им на геноцид (вкл. демоцид, религиоцид, политицид, етноцид) - за сега се използва твърде общото понятие тоталитарни режими, което не отговаря окончателно на действителността и характера на системите, както и на идеологията на тези режими, нито задоволява напълно определението за тях, категоризирането им като такива.

Въпреки този дефицит, цифровите факти в сравнителните таблици показват много ясно ужасяващия размер на масовите убийства при марксистко-лениските режими - самостоятелно взет от рамката на таблицата или сравним в таблиците с другите режими – масовите убийства при марксизма-ленинизма са водещи по число, интензивност за единица време, обща продължителност и разнородност на групи жертви в човешката история.

Разликите в понятията, дефиниращи терминологията, употребявана при изследванията в областта на престъпленията срещу човечеството и на масовите убийства:

Демоцид: въведено понятие от изследователя на масови убийства и престъпления срещу човечеството Румел през 1992 година, като свръхпонятие, обхващащо категориите: геноцид, културен геноцид, религиоцид, етноцид, политицид, икономоцид, класов геноцид и гиноцид, както и всички други форми на масови убийства (с изключение на жертви от война), които още не са въведени под никоя от изброените категории от конвенцията за престъпления срещу човечеството и са още предмет на работата на изследователите (от gr. Demos = народ, и от lat. Caedere = убивам).

Геноцид: понятие, дефинирано за първи път от Рафаел Лемкин, при работата му за международния наказателен съд върху конвенцията за престьпления срещу човечеството на ООН от 1948 г. (Член 2).
Лемкин постулира следните параметри на дефиницията на термина геноцид(и) в съответния международен юридически вид:
Геноцид представляват според Член 2: "Действия, които са извършени с намерението да унищожат една национална, етническа, расова или религиозна група като такава напълно, или частично, като:

а) избиване на членове на групата,

б) причиняване на тежки телесни или психически вреди на членове на групата,

в) умишлено създадени условия на съществуване и живот за групата, които ще допринесат за нейното физическо унищожение напълно или частично,

г) въвеждане на мерки, които са насочени да възпрепятстват раждаемостта и размножаването на групата,

д) насилствено отнемане и предоставяне на децата на групата на нечия друга група"

От това се вижда, че:
Tерминът "геноцид", както и самата конвенция 1948, са въведени в конкретния им смисъл само за дефинирането и, съответно чрез това, само за осъждането престъпленията на националсоциализма, престъпленията на режима срещу еврейските и други европейски обшности през Втората Световна война от Хитлерова Германия и идеологията, светогледа на националсоциализма.

За съжаление - и според самия автор и според по-късните изследователи, поради реалностите на периода около и след IIСВ, престъпленията срещу човечеството и масовите убийстава, извършени от марксистко-ленинските режими, вьпреки че са много повече като число и по-разнородни по вид от тези на всяка друга идеология и режим, биват пропуснати в смисъла на дефиницията на геноцид в конвенцията на ООН от 1948.

Този дефицит не е компенсиран и до днес - на международно и национално ниво - като поради това остава и се отразява неслучайно на общата настройка, отношение към престъпленията на марксизма-комунизма - едно повсеместно равнодушие и тендиране кьм омаловажаването на броя, видовете и характера на престъпленията и произвелата ги идеология.

Kултурен Геноцид: в първоначалния текст на конвенцията за осъждане престъпленията срещу човечеството на ООН, подготвен през 1947, съществува самостоятелен член за осъждане на т.нар. "културен геноцид" - "Cultural genocide". Той трябва да осъди "унищожението на особените характеристики на една преследвана група чрез принудително изселване, чрез забрана на националния език и унищожение на езика, вкл. на книгите, литературата и писмените документи, отнасящи се до етноса на групата". В крайния вариант през 1948 г. така дефинирано понятието отпада, защото не е задоволително. Днес с подобно, но по-широко формулирано съдържание, се ползва въведеното понятие "етноцид".

Eтноцид: (от gr. ethnos = народ, племе и lat. caedere = убивам: етноцид) е понятието, дефиниращо умишленото унищожение на език, религия или култура без биологично изтребване на техните носители. Забраната на обучение и говорене на майчиния език или насилственото отнемане на децата на дадена етническа група, представляват типичните, най-широко разпространени в човешката история етноцидни (етноцидални) действия. Според конвенцията на ООН от 1948, осъждаща престъпленията срещу човечеството, етноцид и етноцидни действия са дефинирани юридически като криминално престъпление.

Религиоцид: масово унищожаване на религиозни групи и общества от вярващи по идеологически - политически, идеологически - социални или идеологически - религиозно конкурентни причини.

Политицид: масово убийство на политически групи, които са политически контрахенти или конкуренти на извършващата деянието група.

Икономицид: икономически геноцид - масово унищожаване на група(-и) хора, и отнемане на имуществото им, поради различното им икономическо място или статутa им на собственици, въвеждане на целенасочени икономически и социо-икономически териториални ограничения чрез мерки на насилие, за да се унищожи масово една или повече определени групи хора: марксистко-ленинските режими извършват поради идеологията си най-много престъпления на икономически геноцид - икономицид.

Класов геноцид: масово унищожаване на големи или по-малки групи обществени класи, не отговарящи на, пречещи на, или не приемащи даден класово-политически, социално-политически, идеологически теоретичен светоглед (основна форма и главен брой жертви на геноцидни убийства при марксизма-ленинизма).

Гиноцид: понятието представлява групата масово избивани жени от правителства или отделни идеологически и национални групи (жени са избивани масово експлицитно като група например по време на погромите над евреи и християни през вековете, за да не се раждат повече деца от съответна група, също гиноцид представлява изгарянето на големи групи жени под претекст, че са вещици в Средновековието)

Маркс в Капитала: "Да бъдеш радикален, това означава да изтръгнеш проблема с корена, а корен на всяко зло в човечеството е самият човек."

извадки от книгата „Речник на масовите убийства“ на Гунар Хайнзон, 1998, Бремен
превод и коментар - Весела Илиева

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори